Pomoc socjalna

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1) stypendium szkolne ? może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2) zasiłek szkolny ? może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

Informacja o w/w formach pomocy dla uczniów zawarta jest również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3) ?wyprawka szkolna? ? dofinansowanie zakupu podręczników

Zgodnie z założeniami projektu Rządowego Programu pomocy uczniom ?Wyprawka szkolna? wszyscy uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, bez względu na dochód w rodzinie, uzyskają dofinansowanie na zakup podręczników. Rodzice w czasie wakacji zakupują podręczniki zgodnie z listą przygotowaną dla Państwa przez wychowawcę klasy i składają ( do 10 września) wnioski (druk do pobrania w dziale "Do pobrania"). Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwróci rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom ??Wyprawka szkolna? .

KATEGORIA UCZNIÓW

KLASY/SZKOŁY

MAKSYMALNA KWOTA

DOFINANSOWANIA

uczniowie niepełnosprawni (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

I?III szkoły podstawowej

180 zł

IV?VI szkoły podstawowej

210 zł

zasadnicza szkoła zawodowa

315 zł

I?III gimnazjum

325 zł