Zasiłki

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest, aby pokryć wydatki na opiekę osoby niepełnosprawnej. Na świadczenie pielęgnacyjne może liczyć osoba opiekująca się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Podstawę do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego stanowi orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek wypłacany jest miesięcznie:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeżeli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność, bez określania jej stopnia, powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niezależnie od sytuacji materialnej rodziny i osoby uprawnionej,

 • dzieciom spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, nawet jeśli na dziecko nie przysługuje zasiłek rodzinny.

Nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osoby, które:

 1. przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli ich pobyt i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia,

 2. mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych, należącym do świadczeń opiekuńczych.

 

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem. Do zasiłku rodzinnego przysługuj ponadto szereg dodatków, które dodatkowo wspomagają budżet rodzinny, osób wychowujących dzieci.


Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego:

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom. Cudzoziemcom przysługuje zasiłek rodzinny w przypadku, kiedy zamieszkują na terytorium Polski przez okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe:

Prawo do zasiłku rodzinnego zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz utrata i uzyskanie dochodu.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest on ustalany, zasiłek przysługuje, jeśli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.


Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje:

Pomimo spełnienia kryterium dochodowego, które jest najważniejszym warunkiem otrzymania zasiłku, zasiłek rodzinny może nie przysługiwać.

Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim nie otrzymają zasiłku rodzinnego.

Dziecko, które zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej oraz osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie nie uzyska prawo do zasiłku rodzinnego. Ponadto zasiłek nie przysługuje, jeśli pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Zasiłek przysługuje jednak, gdy rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone lub sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Rodzaj dodatku

Warunki otrzymania dodatku

Wysokość dodatku

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka tzw. ?becikowe?

Przysługuje z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Jednorazowo 1000 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

400 zł miesięcznie

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.

170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Rodzina wielodzietna to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.

80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego

100 zł na dziecko

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

w wysokości 50 lub 90 zł miesięcznie na dziecko

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. Zmianami

 

Źródło:

http://zasilki.wieszjak.pl