Baza szkoły

Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach to szkoła wyjątkowa, gdyż uczą się w niej wyjątkowi uczniowie i pracują wyjątkowi nauczyciele.

Życzliwa i przyjazna dzieciom i ich rodzicom atmosfera sprzyja osiąganiu poszczególnych etapów kształcenia.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

  • szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym,

  • gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym,

  • szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym dla absolwentów gimnazjum.

 Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach to:

 

Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach to:

Kadra nauczycielska zatrudniona w szkole posiada wysokie kwalifikacje i ustawicznie podejmuje trud dokształcania w celu doskonalenia warsztatu pracy.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych jest skierowana do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służy doskonale wyposażona baza.

Uczniowie mogą korzystać z: sali komputerowej, czytelni multimedialnej, sali gimnastycznej, sali doświadczania świata, sali korekcji wad postawy, siłowni, sali hydromasażu, pracowni krawieckiej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni rękodzieła artystycznego, gabinetu pielęgniarki.

 

 

 

 

 

 

Uczniowie dojeżdżający mają możliwość korzystania z zajęć zorganizowanych w świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna zapewnia opiekę do czasu odjazdu uczniów do domów. Mogą oni w tym czasie odpocząć, rozwijać swoje zainteresowania, odrobić lekcje wraz z nauczycielem.

Wśród wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej pracują również pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitanci.

Oprócz zajęć edukacyjnych i wychowawczych w szkole prowadzi się urozmaicone, wychodzące na przeciw potrzebom uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i liczne zajęcia rewalidacyjne: korekcji wad wymowy, usprawniania technik szkolnych, stymulacji polisensorycznej, rehabilitacji, hydromasażu, usprawniania motoryki małej.

Uczniowie mogą aktywnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, gdyż na terenie szkoły prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne zorganizowane w ramach kół: turystyczno-krajoznawczego, sportowego, wokalno-muzycznego, komputerowego, krawieckiego, rękodzieła artystycznego, garncarskiego, praca w drewnie, gastronomicznego i koła Miłośników Wypieków.

Na terenie szkoły odbywają się imprezy, konkursy i zawody sportowe o charakterze regionalnym.

Szkoła ustawicznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. Nauczyciele wdrażają innowacje pedagogiczne oparte na autorskich programach ("praca w drewnie", edukacja leśna), a także uczestniczą w realizacji projektów unijnych.

Nauka i praca w małych grupach gwarantuje osiąganie celów, jakim jest efektywne nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

Dużą grupę uczniów stanowią dzieci i młodzież dojeżdżające z terenu gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W pobliżu szkoły znajduje się ZPO "Nasz Dom" Sióstr Felicjanek, który pełni funkcję internatu dla dziewcząt i chłopców.