Egzamin ósmoklasisty

  

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

 

 1. Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
 3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:
  • z języka polskiego,
  • z matematyki,
  • z języka obcego nowożytnego.

 IV. Od roku 2022 ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego,
  • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Do egzaminu przystępują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Ze względu na specyfikę szkoły, w ZSS w Gębicach, dopuszcza się wydłużenie czasu trwania sprawdzianu. Pracę z zestawem można przedłużyć nie więcej niż 30 min.