Zajęcia MÓWik w ZSS w Gębicach

 

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Mowa pozwala na wymianę informacji oraz wyrażenie własnych uczuć, myśli i potrzeb. Jest ona naturalną czynnością człowieka. Jednakże bywałą przypadki, gdy mowa jest poważnie zaburzona. W takiej sytuacji można pomóc stosując, adekwatnie do potrzeb, wspomagające lub alternatywne sposoby porozumiewania się.

MÓWik 1

 

W ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach dzieci niemówiące, uczące się w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach uczęszczają na zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej realizowane z wykorzystaniem programu MÓWik.Program ten przeznaczony jest do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Oprogramowanie przeznaczone dla osób w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Zajęcia opierają się na mowie symboli. Porozumiewanie się przy pomocy symboli pozwala na budowanie zdań, zadawanie pytań, czy komentowanie. Wypowiedzi odczytywane są przez syntezę mowy. Program MÓWik jest produktem medycznym i stanowi tzw. protezę mowy.

 

MWik 2