Projekt Doświadczam siebie i świat

 

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki zakończył realizację projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów 

i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach". Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 94 uczniów i 29 nauczycieli.

 

Doświadczam siebie i swiat kolaż

Uczniowie uczestniczyli na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia specjalistyczne. Zrealizowano łącznie 264 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 2010 godzin zajęć specjalistycznych. Godziny zajęć specjalistycznych obejmowały dogoterapię, hipoterapię, hydromasaż, terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej z wykorzystaniem protezy mowy „MÓWik" oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne metodą StART. Uczniowie wybrali się również na wycieczkę edukacyjną do Ogród Botanicznego w Poznaniu, Muzeum Ziemi w Poznaniu oraz Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.
Natomiast nauczyciele korzystali z pomocy opiekuna merytorycznego Programu Wspomagania i wzięli udział w 9 warsztatach realizowanych w ramach ww. Programu. Ponadto nauczyciele wzięli udział w szkoleniu w zakresie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), szkoleniu przygotowującemu do korzystania z programu Kształtowanie umiejętności i trening zastępowania agresji dzieci (StART) oraz szkoleniu przygotowującemu do korzystania z programu MÓWi, a także w kursie w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Jedna osoba ukończyła studia podyplomowe z zakresu matematyki.
Podczas zajęć uczniowie korzystali z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz sprzętów zakupionych do ogródka meteorologicznego, a także specjalistycznych pomocy i sprzętów do prowadzenia zajęć hydromasażu (wanny do hydromasażu, urządzenia do masażu wirowego stóp i podudzi), zajęć terapii Integracji Sensorycznej (interaktywnej kolumny wodnej, panelu sensorycznego dotykowego i zestawu świetlno- dźwiękowy 8 kolorowych pół) oraz zajęć komunikacji wspomagającej i alternatywnej MÓWik (16 tabletów z oprogramowaniem MÓWik stanowiącym protezę mowy).
Zakupione pomoce dydaktyczne ułatwiają uczniom i uczennicom z niepełnosprawnością intelektualną przyswajanie wiedzy, ponieważ mogą oni korzystać z różnych modeli, konkretów, okazów, liczmanów, kolorowych plansz, map, globusów oraz przedmiotów możliwych do bezpośredniego poznania. Natomiast realizacja zajęć specjalistycznych przy pomocy zakupionych sprzętów polepsza funkcjonowanie psychoruchowe ucznia w życiu codziennym.