2019 Innowacja Grzegorz Rączka

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„FAJNY FILM WIDZIAŁEM ..."

ZAPROPONOWANY DO REALIZACJI
W RAMACH PROGRAMOWEJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GĘBICACH

Autor: Grzegorz Rączka, nauczyciel dyplomowany

CELE INNOWACJI

1. CELE:

- wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, związanych z korzystaniem
z miejsc publicznych, z umiejętnością adekwatnego, do sytuacji zachowania się, wykonywania czynności samoobsługowych, nawiązywania relacji,
- wspieranie rozwoju osobistego uczniów, w tym poczucia wartości, przynależności, a także pozytywnych postaw, jak: szacunek, otwartość, życzliwość, odpowiedzialność.

OPIS

1. MOTYWACJA.
Innowacja pedagogiczna: „Fajny film widziałem ..." jest propozycją rozszerzenia ofert edukacyjnej Szkoły, jednocześnie wyjście naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a także rodziców, którzy wyrazili to w ankiecie, dotyczącej pracy Szkoły, przeprowadzonej przez Szkolny Zespół Ewaluacji Wewnętrznej. Propozycja wycieczek na seanse filmowe do kina
w Czarnowie jest skierowana do wszystkich, chętnych uczniów naszej Szkoły. W założeniu mają one być atrakcyjną formą, wspierającą rozwój uczniów, zarówno w zakresie społecznym, jak i poznawczym. Innowacyjne jest potraktowania wyjazdów do kina, będących wydarzeniem kulturalnym, (spotkaniem z dziełem filmowym), jako działania arte terapeutycznego. Zatem, mają one wspierać rozwój uczniów poprzez środki, jakimi posługuje ta dziedzina. W naszym przypadku uczniowie będą odbiorcami dzieła, które ma wywoływać reakcje emocjonalne, skojarzeniowe, a także przywoływać wspomnienia, obrazy, itd. Innowacja odnosi się do założeń podstawy programowej, w której czytamy, m.in. że nauczanie i wychowanie, uczniów niepełnosprawnych intelektualnie powinno odbywać się w sposób całościowy, sytuacyjny, zintegrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości, a najważniejsze w edukacji uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)
Tematyka i charakter filmów będzie dobierany i konsultowany
z kierownikiem kina, tak aby odpowiadał specyfice funkcjonowania uczniów, ich możliwościom poznawczym, percepcyjnym i komunikacyjnym.
Tematyka filmów będzie omawiana przez nauczycieli podczas zajęć, w celu zwrócenia uwagi na ważne, dla rozwoju osobistego i społecznego treści, utrwalenie ich. W tym celu nauczyciele będą korzystali z materiałów dydaktycznych, przygotowanych dla danego filmu. W efekcie wycieczki do kina będą mogły być formą rozrywki, zdobywania wiedzy o świecie, źródłem przeżyć emocjonalnych oraz sytuacją rozwijającą kompetencje społeczne.

2. SPODZIEWANE EFEKTY WPROWADZENIA INNOWACJI.
- dzięki wyjazdom do kina uczniowie będą czuli większą motywację do pozytywnego zachowania, będą w większym stopniu kierować swoim zachowaniem,
- uczniowie będą mieli wyższą samoocenę,
- uczniowie będą mieli większą wrażliwość na różne sytuację międzyludzkie, zwiększą się ich umiejętności interpersonalne,
- uczniowie będą bardziej samodzielni,
- uczniowie będą potrafili lepiej rozwiązywać problemy i konflikty.

2. EWALUACJA.
Skuteczność innowacji sprawdzona zostanie na podstawie przeprowadzonej ankiety i rozmowy;
- uczniowie (czy podobają mi się wyjazdy do kina, co mi się w nich podoba?)
- rodzice (czy wyjazdy do kina mają ich zdaniem pozytywny, obserwowalny wpływ na ich dzieci, jaki?) ,
- nauczyciele (czy wyjazdy do kina są ciekawą i przynoszącą pozytywne zmiany zachowania uczniów, jakie?).

BIBLIOGRAFIA

1. Danuta Górecką- Film jako atrakcyjne narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej w reformującej się szkole podstawowej.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
2. Elwira Rewińska- Film w szkole– niezbędnik dla początkujących.