Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy o godzinie 9:00 mszą świętą na placu przy Ośrodku ,,Nasz Dom”, a następnie, po przedstawieniu przez dyrektora szkoły organizacji pracy, wszyscy (w małych grupach) przejdą na spotkania z wychowawcami do poszczególnych sal lekcyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego: 1 osoba na 1 dziecko, dystans 1,5m, brak objawów chorobowych, zmierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, opiekun w maseczce.


W przypadku deszczu msza święta się nie odbędzie i od godziny 9:00 rozpoczniemy przechodzenie bezpośrednio do sal lekcyjnych

Wejście do budynku nastąpi według następującego planu:

- Wejście A (główne) – uczennice i uczniowie z klas pań: Magdaleny Małeckiej, Danuty Śmiechowskiej, Moniki Tomczak i Agnieszki Wylegały

- Wejście B (przy placu zabaw) – uczennice i uczniowie z klas pań: Justyny Różyckiej, Moniki Standio i Ewy Bals oraz pana Grzegorza Rączki

- Wejście C (od strony boiska do piłki nożnej) – uczennice i uczniowie z klas pań: Edyty Szostak, Marzeny Szcześniak, Anny Kozery-Korczyc, Moniki Fąki i pana Szymona Małeckiego

- Wejście na salę gimnastyczną od strony boiska do piłki nożnej uczennice i uczniowie pani Izabeli Rybarczyk.


Pragnąc zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki funkcjonowania naszej szkoły, dostosowaliśmy zasady
do nowych warunków epidemicznych.

Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając
je pod opieką personelu niepedagogicznego. Odbierając dziecko o ustalonej godzinie rodzic (prawny opiekun) zgłasza pracownikowi niepedagogicznemu personalia dziecka, następnie dziecko przyprowadzane jest
do rodzica przez pracownika niepedagogicznego. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkolnego.
Rodzice (prawni opiekunowie), bądź inne upoważnione osoby, odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.
Uczeń po wejściu do szkoły, zdezynfekowaniu rąk i ewentualnym pomiarze temperatury, udaje się,
pod opieką pracownika niepedagogicznego, do sali chowając odzież wierzchnią i buty do szafek znajdujących się na poszczególnych poziomach.
Zabronione jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Każdy uczeń przynosi, podpisane imieniem i nazwiskiem, niezbędne przybory szkolne, strój sportowy, obuwie na zmianę.
Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów, zabawek czy książek.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa
przy kichaniu czy kasłaniu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do szkoły.
Jeśli dziecko wykazuje objawy chorobowe – kaszel, katar, zaczerwienione spojówki lub inne niepokojące objawy, nie będzie przyjęte do szkoły. W przypadku pojawienia się w szkole u dziecka niepokojących objawów, należy je niezwłocznie odebrać.

Przed posłaniem dziecka do szkoły proszę zapoznać się z:


Procedurą funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach w czasie pandemii

POBIERZ

Procedurą komunikowania ze szkołą

POBIERZ

oraz wypełnić i oddać Ankietę wstępną nr 2

POBIERZ