Doświadczam siebie i świat.

 

 

Doświadczam siebie i świat.
Zajęcia matematyczno - przyrodnicze i terapeutyczne
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach

 

Projekt „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” realizowany jest ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROJEKTU: nr RPWP.08.01.02-30-0122/16

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2017 r. do 31.03.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 556 248,75 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 512 628, 75 PLN

CEL PROJEKTU: Cel główny projektu zakłada do 31.III.2020 roku podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i złagodzenie problemów wynikających z posiadanych indywidualnych problemów psychoruchowych u 90 uczniów i uczennic (42k i 48m) z ZSS w Gębicach oraz podniesienie kompetencji zawodowych 20 nauczycieli i nauczycielek (15k i 5m) pracujących w tej szkole.

PLANOWANE FEKTY PROJEKTU:

  • doposażenie międzyprzedmiotowej pracownia do nauczania przyrody i biologii, chemii, geografii, fizyki oraz matematyki w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,
  • doposażenie szkoły w specjalistyczne pomoce do diagnozowania, wspomagania rozwoju, korygowania deficytów uczniów i uczennic,
  • doposażenie szkoły w sprzęt wspomagający funkcjonowanie uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach,
  • złagodzenie u 74 (33k i 41m) uczniów i uczennic problemów wynikających z posiadanych indywidualnych dysfunkcji psychoruchowych,
  • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy, umiejętności u 32 uczniów i uczennic (17k i 15m) w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli i nauczycielek (15k i 5m), w tym w zakresie umiejętności kształtowania u ucznia i uczennicy kompetencji kluczowych, pracy opartej na metodzie eksperymentu i indywidualizacji pracy z uczniami i uczennicami.