Szkolenie w zakresie narzędzia KORP

 

 

W dniu 21 października br. odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i  uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”.Szkolenie zostało przeprowadzonew zakresie pracyz uczniem i uczennicą przy pomocy Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).

Narzędzie KORP jest narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • założenia teoretyczne narzędzia KORP
  • charakterystyka kwestionariuszy
  • omówienie poszczególnych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy
  • warunki przeprowadzania badania
  • procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych
  • profil rozwoju psychoruchowego dziecka
  • sposób interpretacji uzyskanych danych
  • formułowanie wniosków diagnostycznych
  • analiza indywidualnych przypadków
  • ćwiczenia praktyczne z użyciem Kart.

Zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać podczas pracy z uczniem i uczennicą Zespołu Szkół Specjalnych.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały również specjalistyczne pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci, a także do oceny ich kompetencji komunikacyjnych.