Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych

 Egzamin ósmoklasisty

Przedmioty: Język polski, Matematyka
Język obcy nowożytny – język niemiecki

Termin główny: 23 – 25 maja 2023
Termin dodatkowy: 12 – 14 czerwca 2023

I. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku, zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
II. Dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych w SIO (Systemie Informacji Oświatowej), przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO, w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 30 listopada 2022r.
III. Wychowawca klasy ósmej zobowiązany jest, nie później niż do 23 lutego 2023r., do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:
a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
b. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
c. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
IV. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 23 marca 2023r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
V. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca uczestniczy w szkoleniu (szkoleniach) w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym 2022/2023 w terminach ustalonych i przekazanych do wiadomości przez OKE. Szkolenie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
VI. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 24 kwietnia 2023 r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

VII. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca – nie później niż do 22 maja 2023 r. – przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących oraz opracowuje Wewnątrzszkolną instrukcję przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.