EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 2020/2021


25.05.2021R. (WTOREK) – JĘZYK POLSKI

26.05.2021R. (ŚRODA) – MATEMATYKA

27.05.2021R. (CZWARTEK) – JĘZYK NIEMIECKI 

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym);
b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności;
c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia);
d. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali;
e. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej;
f. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu;
g. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
2. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE: www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021;
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne;
c. arkusze egzaminu próbnego;
d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych;
e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2020.
3. PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
1. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty (E8) w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
– informacja dla zdających oraz rodziców / prawnych opiekunów.
Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu
– bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu
nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
1.4. Rodzic / prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
1.5. Podczas egzaminu na terenie szkoły przebywają wyłącznie:
1) zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itp.,
4) uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz nauczyciele,
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
1.6. [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
1.7. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
o pojemności do 1 litra.
2. Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
1,5-metrowego odstępu).
2.3. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i obserwatora).
2.6. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
3.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:
1) dotycząc objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
2) zawierając nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno
-epidemiologicznej
3) zawierając adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierając numery telefonów do służb medycznych
5) zawierając numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej
GIS: www.gov.pl/koronawirus.

3.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, instrukcja właściwej dezynfekcji oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
3.3. Płyny do dezynfekcji rąk są również dostępne w sali egzaminacyjnej i w sali nr 42 wraz
z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
3.4. Egzamin jest przeprowadzony w sali nr 39 z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego według poniższego planu.

Plan Sali Egzaminacyjnej
w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach

plan sali2

3.5. Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w sali zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
3.6. Podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego ograniczają poruszanie się po sali egzaminacyjnej
do niezbędnego minimum; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających
w pozycji stojącej.
3.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostają otwarte,
tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały
ich otwierać. Wyjątek stanowią: egzamin z języka obcego nowożytnego w zakresie zadań
na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty oraz sytuacje,
w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
3.8. Sale egzaminacyjne podlegają wietrzeniu przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
3.9. Zdający zostawiają swoje rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w sali nr 42 w odpowiednio przygotowanych przezroczystych foliowych workach (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), pod zamknięciem.
3.10. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet oraz pozostałych pomieszczeń zgodnie
z wytycznymi szkoły.
3.11. Na terenie szkoły znajduje się izolatorium, w którym umieszcza się osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
4.1. Członkowie zespołów nadzorujących odbywają szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
4.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego,
o sytuacji gdy do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 5.1.
4.3. Paczki odbiera się od kuriera i otwiera w rękawiczkach a następnie przeciera szmatką
z płynem dezynfekującym.
4.4. Członkowie zespołu nadzorującego odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w rękawiczkach. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką,
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu oraz poinstruować zdających,
aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie,
np. przy wejściu do szkoły.

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
5.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w izolatorium.
1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego zastępuje go członek rezerwowy. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się
w protokole przebiegu egzaminu i w protokole zbiorczym.
2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w izolatorium, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
5.2 W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców / prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
5.3. Należy postępować zgodnie z Procedurą funkcjonowania Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach w czasie epidemii.
dyrektor szkoły
Alicja Kasperczak