EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 2020/2021


25.05.2021R. (WTOREK) – JĘZYK POLSKI

26.05.2021R. (ŚRODA) – MATEMATYKA

27.05.2021R. (CZWARTEK) – JĘZYK NIEMIECKI 

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, 

jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym);
b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności;
c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia);
d. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali;
e. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej;
f. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu;
g. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
2. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE: www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021;
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne;
c. arkusze egzaminu próbnego;
d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych;
e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2020.
3. PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
1. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu.