Wewnątrzszkolne Zasady Rekrutacji Kandydatów
do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego
w Gębicach

>> POBIERZ 

Do wypełnienia podania o przyjęcia do szkoły
należy przygotować następujące dane i dokumenty:

 

1.        Imię (imiona) i nazwisko dziecka.

2.        Data i miejsce urodzenia.

3.        PESEL dziecka.

4.        Adres zamieszkania dziecka.

5.        Numer telefonu.

6.        Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów).

7.        Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów).

8.        Adres e-mail.

9.        Nazwa i adres szkoły macierzystej.

10.    Dodatkowe informacje o dziecku (opieka lekarska, opieka specjalistyczna, dotychczasowe kontakty z poradniami, pobierane lekarstwa).

11.    Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej szkole?

 

 

Do podania należy załączyć: 

 

-     2 zdjęcia,

-     orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

-     kartę informacyjną,

-     kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

-     ocenę opisową lub odpis (kserokopię) arkusza ocen,

-     opinię wychowawcy (jeśli dziecko wcześniej uczęszczało
do przedszkola lub szkoły),

-     świadectwo ukończenia poprzedniego etapu kształcenia,

-     zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

-     skierowanie starosty właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli powiat nie prowadzi szkoły spejalnej (gdy uczeń jest spoza terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego),

-     jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego - aktualne zwolnienie lekarskie z tych zajęć,

-     karta zdrowia ucznia,

-     kserokopia aktu urodzenia dziecka,

-     podanie o przyjęcie do świetlicy.

 

Gotowy druk podania można znaleźć w dziale DO POBRANIA