Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zssgebice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2013.09.15
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.04
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20.
Aktualizacja oświadczenia 2020.12.16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Udogodnienia. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełącznik zmiany układu strony
• przełącznik zmiany na „tryb nocny”
Artykuły tworzone są z wykorzystaniem czcionki Tahoma lub inne czcionki bezszeryfowe o rozmiarze 12pt. wyróżnienia w tekście za pomocą pogrubienia, odstępy między liniami 1,5
Wykorzystywanie Nagłówków oraz Wcięć.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Linki: rozpoznawalne są przez podkreślenie, nie są ujęte w odpowiednie treści, objaśniające do jakich treści dany link kieruje. Linki wprowadzane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, sukcesywnie będziemy konstruować widoczne linki, których treść będzie jasno określać, dokąd link prowadzi i co wydarzy się po jego wybraniu.
Opis alternatywny - stosowane na stronach grafiki i zdjęcia nie zawsze posiadają poprawne opisy alternatywne (wprowadzane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
PDF - Serwis zawiera dokumenty PDF, które zostały utworzone w stosunku do obszernych dokumentów word. W miarę możliwości będziemy to poprawiać i konstruować artykuły bezpośrednio w serwisie o odpowiedniej strukturze.
Kontrast – nie wszystkie zdjęcia i filmy umieszczone na stronie posiadają odpowiedni kontrast dla użytkowników o mniejszej ostrości wzroku, niedowidzących.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
ul. Polna 1
64-700 Czarnków
Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literami A i B. Dla gości przeznaczone jest wejście A, do którego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Sekretariat szkoły znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, na pozostałe kondygnacje budynku można dostać się za pomocą schodołazu. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost sekretariatu szkoły. W budynku znajdują się oznaczenia w formie symboli piktogramu. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.