Inspektor ochrony danych

Joanna Mrowicka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych
Konstytucja RP
Klauzula informacyjna
Informacje Prezesa UODO dot. RODO

Prezes UODO – skargi obywateli
Dyrektywa RODO
Dyrektywa dot. przepływu inform. między organami ścigania
RODO a monitoring wizyjny
RODO wytyczne dotyczące kar
RODO wytyczne dotyczące Inspektora Ochrony Danych
RODO wytyczne dotyczące oceny wysokiego ryzyka skutków przetwarzania danych
RODO wytyczne dotyczące przenoszenia danych
RODO wytyczne dotyczące zgody, w tym małoletniego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POBYTU DZIECKA
W SZKOLE, W TYM WYŻYWIENIA ORAZ ODBIORU ZE ŚWIETLICY


Zgodnie z art. 13 i 14 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem" lub „RODO" informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka lub podopiecznego jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Gębicach przy ulicy Polnej nr 1, telefon kontaktowy: 67-255-14-20, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można się kontaktować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów art. 2, art. 31 i nast., art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy Prawo oświatowego.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie Prawo oświatowe.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku szkolnego.
7. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka/podopiecznego, które jest zadaniem publicznym wynikającym z art. 61 Prawa oświatowego,
b. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/ opiekuna prawnego do odbioru dziecka/podopiecznego ze świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
c. realizowania wyżywienia dziecka/podopiecznego w stołówce szkolnej,
d. edukacji na podstawie art. 31 i nast. ustawy Prawo oświatowe.
8. Dane osobowe zostały pozyskane z rejestrów publicznych prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz w procesie rekrutacji dziecka/podopiecznego.
9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
10. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka/podopiecznego.
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku/podopiecznemu
w obszarze edukacji i wyżywienia oraz weryfikacji tożsamości osoby odbierającej je ze świetlicy. Niepodanie danych skutkuje niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa dziecku/podopiecznemu, m.in. niemożnością odebrania dziecka ze świetlicy.
12. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości w sytuacji braku dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje o stanie zdrowia istotne w procesie edukacji, wyżywienia i socjalizacji dziecka/podopiecznego.
13. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
14. Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

*niepotrzebne skreślić

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego, adres siedziby: ul. Polna 1, Gębice (kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67)255-14-20, adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 100 a.1 ustawy Prawo oświatowe podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany
podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m. in. art. 160 ustawy Prawo oświatowe
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana przepisy prawa lub RODO.