Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach jest szkołą,
w skład której wchodzi:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, w wieku od 7 do 24 roku życia.

 

 Statut ZSS 2023 - czytaj