czytelnictwo

poznaj polskę

aktywna tablica

Cyfrowa szkola 2021

Od początku września 2021 r. w naszej szkole realizujemy projekt:

„ Pamiętajmy o ogrodach”.

Celem jest zbudowanie szkolnego ogródka metodą podwyższonych rabat.
Projekt finansowany jest ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie, Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.
Wspierają nas również Nadleśnictwo Sarbia oraz pan Janusz Wielgosz, mieszkaniec Gębic.
Projekt jest realizowany głównie przez uczniów i nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

film        rysunek2         

W naszej szkoły realizujemy ogólnopolski projekt " Podróże po Polsce" celem jest zaprezentowanie najciekawszych miejsc oraz popularyzowanie zwyczajów i tradycji naszego regionu.
Koordynatorem projektu jest Marzena Szcześniak, opiekunowie Grzegorz Rączka i Katarzyna Szyc.

Uczestnicy projektu:
Arleta Wiśniewska
Sylwia Jankowska
Hubert Świątek
Kacper Boliński
Aleksandra Kasperek
Klaudia Biskupska
Szymon Golisz
Kinga Wiatr

Marcowe zadania wykonane - uruchom poniższe linki,

a zabierzemy Cię na wycieczkę do naszej Wielkopolski nad Notecią : 

"Smakując region"- gotowanie zupy regionalnej ( Parzybroda)
" Dialektem i gwarą" - wykonanie słownika gwary
" Pędzlem region malowany"- prace plastyczne

 "Region dźwiękiem malowany" - piosenka ludowa "Świniorz o rety"

  Posłuchaj

logo projektu

 W Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbyły się kolejne warsztat dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach". W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się trzy warsztaty:

1. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.
2. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z zaburzeniami zachowania i emocji, zachowaniami destrukcyjnymi, agresywnymi i autoagresywnymi.
3. Nowoczesne technologie edukacyjne: Plickers, Quizizz.
Zdobyta podczas szkoleń wiedza pozwoli nauczycielom rozwinąć warsztat dydaktyczny, a także wzmocni umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki zakończył realizację projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2  Kształcenie ogólne – projekty konkursowe i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 94 uczniów i 29 nauczycieli.

Uczniowie uczestniczyli na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia specjalistyczne. Zrealizowano łącznie 264 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  oraz  2010 godzin zajęć specjalistycznych. Godziny zajęć specjalistycznych obejmowały dogoterapię, hipoterapię, hydromasaż, terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej z wykorzystaniem protezy mowy „MÓWik”  oraz  zajęcia rozwijające umiejętności społeczne metodą StART. Uczniowie wybrali się również na wycieczkę edukacyjną do Ogród Botanicznego w Poznaniu, Muzeum  Ziemi  w Poznaniu oraz Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.

Natomiast nauczyciele korzystali z pomocy opiekuna merytorycznego Programu Wspomagania i wzięli udział w 9 warsztatach realizowanych w ramach ww. Programu. Ponadto nauczyciele wzięli udział w szkoleniu w zakresie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego  (KORP), szkoleniu przygotowującemu do  korzystania  z programu  Kształtowanie  umiejętności i  trening  zastępowania  agresji  dzieci (StART) oraz szkoleniu przygotowującemu do  korzystania  z programu MÓWi, a także w kursie w  zakresie nauczania  opartego  na metodzie  eksperymentu. Jedna osoba ukończyła studia podyplomowe z zakresu matematyki.

Podczas zajęć uczniowie korzystali z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z  zakresu matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz sprzętów zakupionych do ogródka meteorologicznego, a także specjalistycznych pomocy i  sprzętów do prowadzenia zajęć hydromasażu (wanny do hydromasażu, urządzenia do masażu wirowego stóp i podudzi), zajęć terapii Integracji Sensorycznej (interaktywnej kolumny wodnej,  panelu sensorycznego dotykowego i zestawu świetlno- dźwiękowy 8 kolorowych pół) oraz zajęć komunikacji wspomagającej i alternatywnej MÓWik (16 tabletów z oprogramowaniem MÓWik stanowiącym protezę mowy).

Zakupione pomoce dydaktyczne ułatwiają uczniom i uczennicom z niepełnosprawnością intelektualną przyswajanie wiedzy, ponieważ mogą oni korzystać z różnych modeli, konkretów, okazów, liczmanów, kolorowych plansz, map, globusów oraz przedmiotów możliwych do bezpośredniego poznania. Natomiast realizacja zajęć specjalistycznych przy pomocy zakupionych sprzętów polepsza funkcjonowanie psychoruchowe ucznia w życiu codziennym

 

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Mowa pozwala na wymianę informacji oraz wyrażenie własnych uczuć, myśli i potrzeb. Jest ona naturalną czynnością człowieka. Jednakże bywałą przypadki, gdy mowa jest poważnie zaburzona. W takiej sytuacji można pomóc stosując, adekwatnie do potrzeb, wspomagające lub alternatywne sposoby porozumiewania się.

MÓWik 1

 

W ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach dzieci niemówiące, uczące się w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach uczęszczają na zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej realizowane z wykorzystaniem programu MÓWik.Program ten przeznaczony jest do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Oprogramowanie przeznaczone dla osób w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Zajęcia opierają się na mowie symboli. Porozumiewanie się przy pomocy symboli pozwala na budowanie zdań, zadawanie pytań, czy komentowanie. Wypowiedzi odczytywane są przez syntezę mowy. Program MÓWik jest produktem medycznym i stanowi tzw. protezę mowy.

 

MWik 2