Wstęp.

 1. Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty: -Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.- oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy: -Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ceremoniał szkolny.
 2. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:

  1. patriotyzm;

  2. szacunek dla symboli narodowych, przez które należ rozumieć: godło, flagę, barwy, sztandar i banderę oraz hymn narodowy;

  3. szacunek dla symboli szkolnych.

 1. Najważniejsze pojęcia to:

  • patriotyzm - to miłość i przywiązanie do ojczyzny; również "małej ojczyzny";
  • godło - wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w I połowie XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa; po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Sejm przyjął go za herb paI1stwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927r.; oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie; po 1945 r. orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony (potwierdzonej dekretem z 1955 r); od 1990 orzeł biały z koroną;
  • flaga państwowa RP - to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8. Flaga składa się z 2 równoległych pasów równej długości; górny biały a dolny czerwony. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny czerwony nawiązuje do barwy pola jego tarczy;
  • sztandar - to prostokątny płat tkaniny obszyty złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, może być na niej umieszczone godło państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle których znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły. Może się tu również znaleźć godło szkoły oraz wizerunek patrona, dewiza lub herb miasta;
  • hymn państwowy - "Mazurek Dąbrowskiego", wprowadzony okólnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały określone w ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 roku;
  • hymn szkoły.

Uroczystości, Symbole Szkolne i Państwowe.

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • uroczystość wręczenia szkole sztandaru;
 • nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi;
 • inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem pocztu sztandarowego szkoły (np. pożegnanie nauczycieli ? emerytów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów ostatnich klas itp.);
 • uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych np. 2 Maja (święto flagi), 3 Maja, 11 listopada.

 

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

 1. godło szkoły - godło (logo) jest znakiem rozpoznawczym placówki. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.
 2. sztandar szkoły - ma kształt kwadratu o wymiarach 100 na 100m i obszyty jest złotymi frędzlami. Awers jest w kolorze niebieskim jak niebo nad polską, jak błękit mórz i oceanów świata. W środkowej części znajduje się sylwetka patrona naszej szkoły, poniżej księga i pióro wyszyte srebrna nicią. W sylwetce patrona widnieje mott życiowe K. Makuszyńskiego: -Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. - Rewers jest czerwony. Na tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koronna głowie zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony czerwonym polu tarczy. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód trudności. Drzewce o wysokości 2 metrów 50 centymetrów zakończone są okuciem z metalowym orłem. Gwoździe pamiątkowe wszystkich fundatorów sztandaru znajdują się na drzewcach sztandaru.
 3. hymn szkoły - hymn szkoły odśpiewany będzie na uroczystościach państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie nauczycieli / emerytów, Dzień Patrona (w rocznicę uroczystości nadania imienia szkole), Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I, pożegnanie uczniów klas ostatnich, Dzień Dziecka.


Hymn szkoły 

Do symboli państwowych zaliczamy:

 • flagę;
 • godło;

Flaga i godło są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem. Znaki państwowe maja pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła. Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych. Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych - należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały; przy zwielokrotnieniu stają się dekoracją.

Flaga Państwowa RP.

Zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę podnosi się do godz. 800 rano, a opuszcza się o zachodzie słońca.

 • jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym że jeżeli są pozostawione na noc, to powinny być oświetlone;
 • jeżeli w budynku znajduje się kilka urzędów, flagę wywiesza urząd, który zarządza budynkiem.

 

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

 • na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać żadnego znaku, litery, słowa, liczby,
  czy jakiegokolwiek rysunku;

 • gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną;

 • flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie;
 • flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię;
 • podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć;
 • po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana;
 • jeżeli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości jego odsłaniania, nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię;
 • w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi.

Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub organizacji międzynarodowych:

 • jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości;
 • flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia;
 • flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami;
 • jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną tj. skrajną na prawo;
 • flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej tj. po lewej stronie.

 Zasady umieszczania większej liczby flag:

 • dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym ? w języku polskim, angielskim, francuskim, lub innym, zależnie od okoliczności.

 

Godło

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Siedziba instytucji zobowiązanej do umieszczenia godła:

Na zewnątrz:

 • tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku oraz tablica z nazwą instytucji, po prawej stronie, poniżej godła;

 • jeżeli w budynku jest kilka urzędów, na budynku należy umieścić jedną tablicę z godłem,
  a poniżej tablice z nazwami poszczególnych instytucji;

Wewnątrz:

 • pozycja godła w pomieszczeniu - najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem,
  albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów
  (np. kalendarze, obrazy, zdjęcia, tablice itp.).

Uwagi na Temat Używania Flagi Państwowej.

 • wywieszamy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe;

 • flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia szkolnego;

 • flaga, którą wywieszamy powinna być czysta i wyprasowana;

 • wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu np. przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca;

 • jeżeli flaga jest w stanie nienadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy;

 • nie wywiesza się godła ani flagi, jeżeli są one brudne, podarte, spłowiałe lub pomazane;

 • do flagi może być dołączona czarna wstęga na znak żałoby;

 • drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych dekoracji ani znaków reklamowych;

 • na godle ani fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków;

 • pamiętajmy, że flaga lub barwy wywieszane ?do góry nogami" nie symbolizują już państwa polskiego;

 • trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu;

 • osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem godła lub flagi powinny o tym pamiętać
  i zachowywać się godnie;

 • artystyczne przetworzenia wizerunków flagi lub godła nie mogą ich ośmieszać;

 • symboli państwowych nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych;

 • niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie godła albo flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach;

 • podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni);

 • nie należy nadużywać symboli państwowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne, jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu;

 • symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych.