SZANOWNI RODZICE!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się
w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Gębicach

w czwartek, 23 września o godzinie 1700.

Celem niniejszego spotkania będzie:
1. Organizacja roku szkolnego 2021/2022.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
3. Spotkanie z wychowawcami klas
-zapoznanie z programami i planami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
-zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, warunkami i sposobem oraz kryteriami oceny zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
-omówienie współpracy z rodzicami
-zebranie aktualnych danych teleadresowych i zgód na przetwarzanie danych osobowych,
7. Wybór oddziałowej Rady Rodziców.
8. Po zebraniu odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia "Razem łatwiej" na które serdecznie zapraszamy.
9. Prosimy również rodziców o dostarczenie do szkoły aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności.